Σας ευχαριστούμε που θέσατε υπόψη μας το βιογραφικό σας εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας να συνεργασθείτε με την εταιρεία ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος παρέχετε στη ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ την έμπρακτη συγκατάθεσή σας να τηρήσουμε αρχείο και να προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτό, προκειμένου να αξιολογήσουμε την επαγγελματική σας εμπειρία σύμφωνα με τις εργασιακές ανάγκες της ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ

Η ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ ενημερώνει την βάση δεδομένων των βιογραφικών σημειωμάτων της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη βάση δεδομένων μας για δύο (2) έτη από τη λήψη του βιογραφικού σας.

Με τον τρόπο αυτό μας επιτρέπεται να συνεχίσουμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν κενές θέσεις στη ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ που ανταποκρίνονται στα επαγγελματικά σας προσόντα για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί για εσάς η ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ: δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr )

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με τη ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ ( ή με τον/την Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@simotas.gr

Ο υποβάλλων το αίτημα βιογραφικού δηλώνω ότι διάβασα και κατανοώ την παραπάνω ενημέρωση και ότι παρέχω την συγκατάθεσή μου στην τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΚΕ σύμφωνα με τα περιγραφόμενα σε αυτή.